Museum of Fine Arts, Boston, Lanse MFA Citizens, Yon Pwogram Pou Akeyi Nouvo Sitwayen Ameriken Yo Epi Ba Yo Yon Abònman Gratis Pou Fanmi An

BOSTON (28 Jen 2017)—Apatide 1ye Jiyè, Museum of Fine Arts (MFA), Boston pral akeyi nouvo sitwayen ameriken ki fèk natiralize yo k ap viv nan Massachusetts epi l ap ba yo yon abònman gratis pou ennan pou fanmi an atravè yon nouvo pwogram ki rele MFA Citizens (Sitwayen MFA)—premye pwogram ki konsa nan tout peyi a. Inisyativ sa a pèmèt Mize a vin tounen yon kote pou nouvo Ameriken yo rasanble, konekte youn ak lòt nan kominote yo, epi pèmèt yo kreye yon lyen ant kilti yo—sa k ap fè MFA ak tout èv li yo vin yon pati nan eksperyans Ameriken y ap viv la. Nan kolaborasyon yo avèk MFA 2020, yon Plan Estratejik ki eksprime vwa ak vizyon yo pataje pou lavni, MFA Citizens (Sitwayen MFA) ede Mize a abouti nan objektif enstitisyonèl enpòtan li yo pou gen yon piblik divèsifye epi pou ajoute anpil lòt vizyon tounèf, istwa pèsonèl ak nouvo vwa nan pwogram yo. Angaje nouvo sitwayen yo fè pati de efò MFA toujou ap fè pou l konstwi yon kominote vizitè ki pa gen eksklizyon, ki gen anpil volontè, estaf ak sipòtè, pou favorize pwochen jenerasyon moun ki enterese ale nan mize ak pwofesyonèl yo, sa ki montre chanjman demografik k ap fèt nan zòn lan. Lè nou envite nouvo sitwayen yo nan MFA jodiya, sa kreye anpil opòtinite pou fòme yon gwoup rezidan nan Boston ki pi divèsifye pou yo ka vin tounen gid benevòl, estajyè, konsèvatè ak lidè nan Mize a k ap la pou lavni. Pwogram MFA Citizens lan jwenn sipò gratis nan men Larry ak Atsuko Fish. MFA kontan pou li kolabore ak pi gwo pwogram natiralizasyon nan rejyon Nouvèl Angletè (New England) lan ki se: Pwojè Sitwayènte (Project Citizenship), avèk tou Biwo Majistra a pou Avansman koze Imigrasyon (Mayor's Office for Immigration Advancement) ak Bibliyotèk Piblik nan Boston.

Matthew Teitelbaum, Direktè Ann and Graham Gund lan deklare: “Boza gen pouvwa pou li konekte nou tout ansanm, kèlkeswa kote nou soti a. Evolisyon Mize a ki vin yon kote pou rankont sivik—yon kote pou pataje lide epi kote plizyè kilti rankontre—esansyèl pou eksplorasyon yon Amerik ki divèsifye ak pou kreye yon eksperyans Ameriken tout moun pataje nan tout Commonwealth la. Nan lide sa a, mwen pa ka tann pou mwen akeyi tout nouvo sitwayen yo nan MFA a, pandan n ap envite yo vin eksplore koleksyon èv mondyal nou an epi patisipe nan pwogram nou yo.”

Nouvo sitwayen yo ka enskri nan pwogram nan lè yo prezante yon kopi oswa yon foto sètifika natiralizasyon yo nan nenpòt ki gichè MFA nan lespas yon lane apatide lè seremoni yo a. Anplis admisyon gratis la nan MFA pou yon lane, ki valid pou de granmoun ak yon kantite timoun san limit (ki gen 17 lane oswa mwens), rabè pou pwogram yo, acha, estasyònman ak manje, ak envitasyon nan evènman yo fè pou manm yo, abònman nan pwogram MFA Citizens lan gen ladan l yon pakè espesyal pou akeyi manm yo pèsonèlnan ki vin nan yon valiz sak pèsonalize. Nan pakè a w ap jwenn yon mesaj byenvini Direktè a ekri ak enfòmasyon sou ekspozisyon ak pwogram ki pral fèt yo—ki disponib nan lang Panyòl, Chinwa, Kreyòl Ayisyen ak Pòtigè, ki se lang ki pa-Anglè ke yo plis gen abitid pale nan fanmi yo nan Boston. W ap jwenn afich nan lang sa yo tou nan antre MFA Huntington, Fenway epi nan Lekòl ak nan Gwoup yo pou ankouraje moun yo enskri.

Larry Fish di: “Mwen menm ak Atsuko nou fyè pou nou sipòte pwogram sa a ki gen anpil inovasyon, ki pral ranfòse, jan nou espere sa, lyen ki genyen ant MFA ak tout kominote divès sa yo ke l ap desèvi yo. Nou kontan pou nou ede Mize a agrandi odyans li an pandan l ap fasilite nouvo sitwayen ak manm fanmi yo pou yo vizite epi pataje eksperyans yo gras ak vizyon yo sou boza.”

Mize a pral travay ak Project Citizenship, Biwo Majistra a pou Avansman Imigran yo ak Bibliyotèk Piblik Boston an pou li kapab sansibilize anviwon 25,000 imigran yo nan pwogram MFA Citizens lan, ke yo antisipe pral gen pou yo pase nan pwosesis natiralizasyon an pandan ane k ap vini an nan tout Commonwealth la. Project Citizenship se yon ajans ki pa travay pou pwofi ki bay rezidan pèmanan ki legal yo bon jan kalite sèvis gratis, pou ede yo vin sitwayen Ameriken, pandan l ap ofri yo plizyè atelye travay, evalyasyon pou elijibilite, asistans pou aplikasyon ak referans legal.

“Project Citizenship fyè pou li kolabore avèk MFA pou li ka prezante boza bay nouvo sitwayen Ameriken yo ki nan Boston. Chak ane,nou ede plis pase 1,500 imigran reyalize rèv Ameriken yo.” Veronica Serrato, Direktris Egzekitif Project Citizenship la te di: “Nou gen anpil chans pou nou genyen yon boza ki ekstraòdinè nan MFA a ki pral sèvi nou tankou yon nouvo resous epi yon avantaj pou kliyan nou yo. Vin manm nan MFA se nouvo avantaj ki genyen nan tout lis avantaj pou moun ki vin sitwayen Ameriken yo.”

Biwo Majistra a pou Avansman Imigran yo pran angajman pou li ranfòse kapasite imigran yo ansanm ak tout kominote divès kiltirèl ak lengwistik ki genyen nan Boston yo, pou yo ka patisipe konplètman nan lavi ekonomik, sivil, sosyal ak kiltirèl ki genyen nan Vil Boston.

Alejandra St. Guillen, Direktris Biwo Majistra a pou Avansman Imigran yo (Mayor’s Office for Immigrant Advancement) lan deklare: “Biwo Majistra a pou Avansman Imigran yo (MOIA) kontan anpil pou li mete l ansanm ak MFA nan inisyativ sa a pou divèsifye kominote boza atistik la nan Boston. Nan MOIA, nou pran angajman pou nou asire nou ke imigran nan vil Boston yo patisipe aktivman nan tout aspè vil nou an. Patenarya nou avèk pwogram MFA Citizens lan reyafime angajman Majistra Walsh la pou li favorize yon vil ki enklizif epi ki akeyan pou kominote imigran yo nan Boston.”

Anplis de òganize kou ESL ak gwoup konvèsasyon yo, Bibliyotèk Piblik Boston an ki se Bibliyotèk Santral nan Copley Square ak 24 lòt branch ozalantou yo akomode plizyè Estasyon Enfòmasyon pou Imigran (Immigrant Information Corners), ki bay enfòmasyon sou resous ak sèvis ki disponib pou ede amelyore byennèt imigran yo ki rezide nan vil la.

Prezidan Bibliyotèk Piblik Boston an, David Leonard di: “Bibliyotèk Piblik Boston an ofri anpil espas, resous ak pwogramasyon ki akeyan, pou nenpòt imigran oswa nouvo rezidan nan vil nou an pou ede yo angaje yo nan kominote yo epi aprann tout konpetans ki enpòtan yo san yo pa peye—gratis pou tout moun. Nou se ranp pou pase sou li a pou rive nan angajman sivil epi nou fyè dèske nou asosye ak pwogram MFA Citizens lan e, nou pa ka tann pou nou pataje tout dividal chwa MFA ofri yo ak tout nouvo rezidan Ameriken nou yo.”

Yo konte MFA Citizens pami plis pase 50 inisyativ yo ki anndan MFA 2020 an ki se yon Plan Estratejik ke nou pral reyalize atravè senk pwen enpòtan: Kolabore yon fason ki Charitab, Envite ak Anpil Detèminasyon, Akeyi ak Anpil Antouzyas, Angaje Konplètman epi Kolekte avèk fèm Konviksyon. Pandan l ap elaji patenarya epi pandan l ap evolye tankou yon sant pou rankont, Mize a kreye yon fèy dewout ki trase chemen pou pi devan---—ki fè l vin enstitisyon k ap mennen nan moman an epi pou tout kominote a.

Yo rekonèt Mize boza Museum of Fine Arts, Boston (MFA) pou kalite ak pou tout lajè koleksyon èv li a, ki reprezante tout kilti ak tout epòk. Mize a gen plis pase 140 galri boza ki ekspoze koleksyon ansiklopedik li a, ki gen ladan l Boza Amerik yo; Boza Ewòp la; Boza Kontanporen; Boza Lazi; Boza Afrik ak Oseyani; Boza Mond Antik la; Reprezantasyon ak Desen; Foto; Boza Tekstil ak Boza Lamòd; ak Enstriman Mizikal yo. Li louvè sèt jou sou sèt, e orè MFA a se Samdi pou rive Madi, 10am-5pm; epi Mèkredi pou rive Vandredi, 10am-10pm. Admisyon (ki gen ladan l yon vizit anplis nan lespas 10 jou) se $25 pou granmoun epi $23 pou granmoun pi aje yo ak elèv ki gen 18 lane oswa plis yo, epi li gen ladan l aksè nan tout galri yo ak ekspozisyon espesyal yo. Admisyon an gratis pou Manm Inivèsite yo ak pou jèn ki gen 17 lane ak sa pi piti yo. Chak Mèkredi swa aprè 4 pm admisyon an baze sou kontribisyon volontè, ki vle di ou peye sa ou vle (don yo pwopoze a se $25), epitou gen senk Jounen Lib ki bay opòtinite pou vizite Mize a gratis. Gid MFA pòtab Mize a disponib nan gichè yo ak nan sant Sharf Visitor Center pou $5 pou manm yo; $6 pou sila ki pa manm yo; $4 pou jèn yo. Mize a fèmen nan Jou Nouvèlan, Jounen Patriyòt yo (Patriot's Day), Jou Endepandans, Jou Aksyon Degras (Thanksgiving) ak pou Nwèl. MFA sitiye nan Avenue of the Arts nan 465 Huntington Avenue, Boston, MA 02115. Pou plis enfòmasyon, rele nan 617.267.9300, vizite sit entènèt mfa.org oswa swiv MFA sou Facebook, Twitter ak Instagram.

###

Contact

Sarah Drumm
617-369-3045
sdrumm@mfa.org